چند درصد چک‌های وصولی رمزدار هستند؟

از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در خرداد امسال ۶۳.۳ درصد آن مربوط به چک‌های عادی است که ۳۶.۷ درصد دیگر آن را نیز چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از ۷.۷ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۷.۲ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۵ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۹ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۱ درصد را چک‌های رمز دار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور حدود ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۱۱۲  هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.

بر این اساس، در کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۳۶.۷ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

استان‌های دارای چک‌های وصول شده رمزدار

طبق این گزارش، در خرداد امسال در کـل کشـور ۵۴۵ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۳ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۷۹ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی معادل ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۰.۲ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۸ درصـد)، اصفهان (۱۰ درصد) و خراسان رضوی (۷.۴ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۶۸ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۵۷.۱ درصــد)، اصفهان ( ۶.۴ درصد) و خراسان رضوی ( ۴.۵ درصد) وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟ 

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.

این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا