فروش سفته و برات کم شد

طبق اعلام بانک مرکزی در تیر ماه سالجاری بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بالغ بر ۳۵ میلیارد و ۹۶۱ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماهه اول امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، در تیر ماه سالجاری معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به ترتیب به اعداد ۸۵.۷ و ۱۲۱ رسـید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۳.۸ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵۵.۹ درصد افزایش داشت.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیر ماه سالجاری نیز به عدد ۱۴۱.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در تیر ماه  ۱۳۹۹ معادل ۱۶۹.۳ بوده است.

علاوه براین، در چهار ماهه اول سالجاری معادل ۲۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۶۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۰.۲ و ۸۶.۱ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹.۳ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۴.۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهار ماهه اول سال به عدد ۱۳۲.۷ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال قبل معادل ۱۱۵.۶ بوده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا