بودجه ۱۴۰۳|مسدودی و برداشت سیستمی از حساب در انتظار فراریان مالیاتی

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی وصول به موقع مالیات، بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی به سامانه‌های موجود از جمله “سیاق و سرآمد” برای سازمان امور مالیاتی کشور است.

بر اساس بند د تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به موقع درآمد های مالیاتی، بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک  از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامه های خود را موعد مقرر تسلیم ننموده و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آن ها نیز برآورد نگردیده است را از طریق طریق حسابرسی سیستمی بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبار پذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزارت امور اقتصاد و دارایی می رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی نماید. در صورت اعتراض این گونه مودیان به مایلات قطعی تعیین شده پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا