افزایش یک هزار و ١٧٩ کیلومتری طول خطوط انتقال و فوق توزیع برق

با افزایش ٥٠٤ کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال و ٦٧٥ کیلومتر مدار به طول خطوط فوق توزیع در مجموع هزار و ۱۷۹ کیلومتر مدار در سال ١٤٠٢ افزوده شد تا تامین برق پایدار در تمام نقاط کشور بیش از پیش محقق شود.

در بخش انتقال، طول خطوط ٤٠٠ کیلوولت و ٢٣٠ کیلوولت به ترتیب تا پایان سال ١٤٠١، ٢٢ هزار و ٤٠٢ کیلومتر مدار و ٣٣ هزار ٣٢٤ کیلومتر مدار بود که در سال ١٤٠٢ به ترتیب به ٢٢ هزار و ٤٧٠ کیلومتر مدار و ٣٣ هزار و ٧٦٠ کیلومتر مدار رسید.

در بخش فوق توزیع نیز طول خطوط ١٣٢ کیلوولت در سال ١٤٠٢ به میزان ١٩٧ کیلومتر مدار افزایش یافت تا طول این خطوط از ٢٥ هزار و ٦٩ کیلومتر مدار در سال ١٤٠١ به ٢٥ هزار و ٢٦٦ کیلومتر در پایان بهمن ١٤٠٢ برسد. همچنین طول خطوط ٦٣ و ٦٦ کیلوولت با افزایشی به میزان ٤٧٨ کیلومتر مدار از ٥١ هزار و ٤١٤ کیلومتر در ١٤٠١ به ٥١ هزار و ٨٩١ کیلومتر مدار در پایان بهمن سال ١٤٠٢ رسید.

در واقع افزایش هزار و ١٧٩ کیلومتر مداری طول خطوط انتقال و فوق توزیع در پایان بهمن سال ١٤٠٢ سبب شد تا طول این خطوط در مجموع به ١٣٣ هزار و ٣٨٧ کیلومتر مدار برسد.

سال گذشته ظرفیت پستهای ٤٠٠ و ٢٣٠ کیلوولت به ترتیب به ٨٦ هزار و ٧٩٨ مگاولت آمپر و ١٠٠ هزار و ١٢ مگاولت آمپر رسید تا ظرفیت پستهای این بخش در مجموع به ١٨٦ هزار و ٨١٠ مگاولت آمپر برسد. همچنین ظرفیت پستهای ١٣٢ کیلوولت با افزایش ٨٦٠ مگاولت آمپری نسبت به سال ١٤٠١، به ٤٠ هزار و ٨٢١ مگاولت آمپر در پایان بهمن ماه گذشته رسید، همچنین ظرفیت پستهای ٦٣ و ٦٦ کیلوولت با هزار و ٥٥٧ مگاولت آمپر افزایش به ٨٦ هزار و ٥٢٢ مگاولت آمپر رسید.

در سال ١٤٠٢، در مجموع به ظرفیت پست های انتقال ٤ هزار و ٧٤٥ مگاولت آمپر و به ظرفیت پستهای فوق توزیع ٢ هزار و ٤١٧ مگاولت آمپر افزوده شد تا این ظرفیت به ٣١٤ هزار و ١٥٢ مگاولت آمپر برسد. همچنین در بازه زمانی یاد شده، ظرفیت پست های بلافصل هزار و ٤٣٦ مگاولت آمپر افزایش یافت تا ظرفیت پست های این بخش نیز به ١٠١ هزار و ٨٤٣ مگاولت آمپر برسد.

افزون بر موارد فوق، طرح هایی در زمینه افزایش طول خطوط و ظرفیت پست ها در سال ١٤٠٢ پیگیری شد که بیش از ٨٥ درصد پیشرفت کرده اند و شامل افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع به ترتیب به میزان ٥٢٤ کیلومتر مدار و در ٣٧٧ کیلومتر مدار و همچنین ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع به ترتیب به میزان ٣ هزار و ٩٣٥ مگاولت آمپر و هزار و ٢٤٠ مگاولت آمپر می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا